ผู้ช่วยศาสตรจารย์ อัญชัน เกียรติบุตร ( F1026 )

 

Assist. Prof. Unchun Keartibutra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา M Ed. in Guidance and Counslling Lamar University
  ค.บ. คณิตศาสตร์, เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     
สาขาที่สนใจ - การปรับพฤติกรรม  
  - การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
  - จิตวิทยาการศึกษา  
  - สุขภาพจิตและการปรับตัว  
     
ติดต่อ feduuck@ku.ac.th  

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาทีสอน ปี2544
ภาคต้น
ภาคปลาย
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
36
166211 ( 2 )
46
38
10
19
999033 *
300
999033 *
300
-
-


 

 

 

 

 

 

รายวิชาทีสอน ปี2545
ภาคต้น
ภาคปลาย
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
166211 (1 )
43
35
166211 ( 2 )
28
166522
10
7
999033 *
320
999033 *
100
-
-