ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ชื่อปริญญา


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
Master of Arts in Educational Psychology and Guidance

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
M.A. (Educational Psychology and Guidance)

 

โครงสร้างของหลักสูตร

นิสิต จะต้องเรียนจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต

ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ(รวมสัมมนา) 22 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
ข. วิชารอง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต