ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ความเป็นมา

         ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวได้รับการจัดตั้งขึ้นในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 26 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2533 นับเป็นภาควิชาที่ 5 ของคณะศึกษาศาสตร์ ์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เดิมเป็นสาขาวิชาหนึ่งอยู่ในภาควิชาการศึกษา ที่รับผิดชอบหลักสูตร จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวในระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2520

         หลักสูตรสาขานี้จัดขึ้นเพื่อสนองความต้องการในการผลิตบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะที่ 4 (2520-2524) ที่เน้นความเชี่ยวชาญวิชาการเฉพาะด้าน ประกอบกับมีการประกาศใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนวิชาตามความถนัด ความสนใจ จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรแนะแนว

         หลักสูตรที่ภาควิชาฯ ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง ซึ่งผ่านความเห็นชอบของทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2538 เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะคือให้ความสำคัญกับการฝึกภาคปฎิบัติและเสริมความรู้ด้านพุทธจิตวิทยา ควบคู่กับจิตวิทยาตะวันตก เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทางด้านจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวได้ผลมีประสิทธิภาพ

        นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังมีภารกิจในการจัดสอนรายวิชาต่าง ๆ ให้กับหลักสูตรอื่น ๆ ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา