อาจารย์ จิตตินันท์ บุญสถิรกุล

 

Arjarn Jittinun Boonsathirakul

 

วุฒิการศึกษา
- Ed.D. in Curriculum and Instruction : Learning Differences U. of Central Florida
- M.Ed. in Counseling and Student Services U. of North Texas
- ค.บ. จิตวิทยาการแนะแนว, การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   
สาขาที่สนใจ
- จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  
- พุทธศาสตร์เพื่อการปรึกษา  
- หลักสูตรและการสอนจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  
  - การแนะแนวและการปรึกษาด้านอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ  
  - จิตวิทยาเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน(Learning
Disabilities)
 
ติดต่อ
fedujnb@ku.ac.th  
   

 

รายวิชาทีสอน ปี2544
ภาคต้น
ภาคปลาย
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
167411
8
167411
43
167511
-
166511
13
166541*
9
166597*
11
166597*
11
-
-

 

รายวิชาทีสอน ปี2545
ภาคต้น
ภาคปลาย
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
167411
41
166462
40
167511
-
167411
29
166541*
9
166533
8
166597*
6
166597
6