รายชื่อนิสิตปริญญาโท ที่จบการศึกษาปี พ.ศ. 2537-2542

ชื่อ-นามสกุล

ที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

ที่บ้าน

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวคนิวัลย์ แผลงปัญญา

ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ 10510

517-1230

95/22 ม.5 ลาดปลาเค้า อนุสาวรีย์บางเขน กรุงเทพฯ

522-2185

นางสาววิไลลักษณ์ คัมภิรานนท์

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร คลองสาน กรุงเทพฯ

437-2047

104/138 ถ.ทุ่งมังกร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

448-4358

นางสาวสนธยา สวัสดิ์

ร.ร.บ้านน้ำริน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220

36 ม.2 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

นางสาวศิริพร เกาฏีระ

ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา บางเขน กรุงเทพฯ

565-3725

29/181 ม.9 หมู่บ้านเมืองทองธานี นนทบุรี 11120

573-3296

นายพรเทพ ราชรุจิทอง

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

579-5532

61/44 ถ.ราชวิถี ต.บางพลัด บางกอกน้อย กรุงเทพฯ10700

นางรุ่งทิพา เฉลิมการนนท์

แผนกตรวจโรคทั่วไปและฉุกเฉิน ร.พ.รามาธิบดี ถ.พระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ

201-1108, 201-1181

219/7 ซ.เจริญกรุง 85 พระยาไกร ยานนาวา กรุงเทพฯ10120

289-4270

น.ต.หญิงลำดวน เจริญสมบัติ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพฯ10220

534-2652, 534-5268

171/2169 แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพฯ10220

532-4117

นางสาวปัทมา มานะสุบิน

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

595-1368

268 ซ.4 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

377-7268

นางสาวพรสุดา วีระเดชชูชีพ

ร.ร.เทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

795-474

75/1 ม.3 ซ.สวนบุญช่วย ถ.สรงประภา ต.สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ

566-1377

นางสาววนิดา นิลวณิชย์

ร.ร.นาหลวง กรุงเทพฯ

651 ถ.เจริญนคร บุคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ10600

468-1536

นางสาวเดือนเพ็ญ มาสินทพันธุ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

341-203

2/8 บ้านพัดวิทยาลัยพยาบาล อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

075-341203

นางสาวประภาภรณ์ ยงยุทธวิชัย

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

(056) 721203

235 ถ.สามัคคีชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

721203

นางนิตยา ศรีจำนง

วิทยาลัยคริสเตียน

230-698-9 ต่อ 461

398 ถ.ริมคลองประปา บางซื่อ ดุสิต กรุงเทพฯ10800

585-4524

นางสาวบังอร หรุ่นโพธิ์

ร.ร.บ้านท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์ 67150

056-767093

5 ถ.ริมน่าน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110

056-622173

นายชุมพร บุญน้อม

ร.ร.บ้านซัมปลากั้ง มวกเหล็ก สระบุรี 18180

036-391101

14 ม.2 ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160

036-391101

นางสาวจงจิตร ศิริทรัพย์อนันต์

ร.ร.พุทธจักรวิทยา ถ.พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ

234-6449

111/534 หมู่บ้านอัมรินทร์ 3 ผัง 1 สายไหม แขวงสายไหม บางเขน กรุงเทพฯ10220

533-7668

นางสาวสอางค์ศรี ผโลดม

ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ บางนา-ตราด กม.7 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

316-6801, 516-6313

248/7 ซ.จันทราสุข ลาดพร้าว 87 วังทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพฯ10310

นางสาวเอื้อมเดือน เชื่อมสุข

ร.ร.วัดปานประสิทธาราม อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

102/670 หมู่ 3 ต.บางเมืองใหม่ เมือง สมุทรปราการ

383-2154

นายสมคิด สาสุวรรณ์

ร.ร.สีระมัน ม.4 ต.ห้วยทับมอญ อ.แกลง จ.ระยอง

038-341454

214 ,.2 บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี

038-341545

นางสาวสมพร เจริญสกุล

ร.ร.หงสประภาสประสิทธิ์ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230

01-9472675

13 ม.4 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130

01-942-6924

นางสาวกรกฎา นักคิ้ม

ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ง.10/2 ม.4 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

035-252528

นางสาวบรรเจิด คุรุปัญญา

โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ 4 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

075-281-081

14/2 หมู่ 2 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง

075-222683

นางสาวมัฏฐวรรณ คงทอง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี

077-272571

147/2 ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

077-282234

นางสุนี จั่นสกุล

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง เมือง ระนอง 85000

077-811989

243/1 หมู่ 1 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000

077-821271

นางสาววงษ์เนตร สายสุวรรณ์

ร.ร.วิเศษไชยชาญ ตันติวิทยา อ.วิเศษไชยชาญ อ่างทอง

631206

16/2 ต.ศรีพราน อ.แสวงหา อ่างทอง

นางสาวจิระภา คลังระหัด

114 มศว.ประสานมิตร สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ10110

260-1746

114 มศว.ประสานมิตร สุขุมวิท 23 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110

260-1746

นางสาวบุหงา โสวภาค

วิทยาลัยเกษตรกรรมยโสธร จ.ยโสธร 35130

045-712740

วิทยาลัยเกษตรกรรมยโสธร อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130

045-712740

นางสาวศรีนวล ตันวัชรปาณี

ร.ร.วัดไทร ซ.ประดู่ 1 บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

289-0400

584/1 ตรอกวัดจันทร์ใน บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

289-2069

นางสาวมิตภาณี พุ่มกล่อม

28 ซ.เรืองยศ 1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140

056-261203

นางสาววิกานดา แสนทวีสุข

บ้านเลขที่ 62 ซ.ลือชา ถ.พหลโยธิน จ.กรุงเทพฯ 10400

278-4772

นางสาวอรพรรณ โลกัตถจริยา

527/100 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 39 บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ10700

411-2615

นางสาวจีรวรรณ มีแก้ว

ร.ร.ชุมชนวัดบางคู หมู่ 3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

029/4 หมู่ 7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

034-351395

1/1184 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

034-351395

นางสาวมนัสนันท์ เจริญรัตน์

53/12 หมู่ 4 หมู่บ้านธีรวรรณ มีนบุรี กรุงเทพฯ10510

517-4447

นางสาวอัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี

หอ 5 ห้อง 536 B. ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี 94000

073349-111

นางสาวผกามาศ สิทธิกูล

481/271 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ10700

418-3350

นางสาวนิภา ขวัญงาม

862/9 ซ.วัดเทพากร ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพฯ10700

433-5405

นางสาวนุชยาพรรณ ดีศรีศักดิ์

129/236 หมู่บ้านหงส์ประยูร บางบัวทอง นนทบุรี 11100

นางวรรณสวัสดิ์ อุทัยพันธุ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 110/1-4 ประชาชื่น กรุงเทพฯ10210

580-0050

นางสาวสุคนธ์ คำอ่อน

โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี

5252333-5 ต่อ 1657

104/20 หมู่ 5 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

5817240

นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์

โรงเรียนบ้านเขวา ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

154 หมู่ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

044-811287

นางสาวดวงพร เพียรพิจิตร

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

583-8314

7/3 ซ.จรรยานิเวศน์ ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

574-5145

นางสาวณัฏฐา ทับทอง

207/57 ซ.ติวานนท์ 32 ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี

589-7766

นายวันรพ กุศล

โรเรียนบ้านห้วยทราย ต.โซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170

157/1 ซ.จอมมณี4 ถ.แก้ววรวุฒิ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร.042-464239

(042) 464239

นางสาวจันทร์เพ็ญ พันธ์จันทร์

โรงเรียนบวงแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โทร.035-424326, 424115

(035) 424-326, 424-115

214 หมู่2 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทร.035-421281

(035) 521-970

นางสาววไลลักษณ์ หันทิพย์

ร.พ.ศิริราช ตึก มว.2

419-7488

ตึกมหิดลรานุสสรณ์ 2 ร.พ.ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

419-7488

นายทวี นำสกุลวงศ์

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

(044) 242-4978

นางสาวบัวบาน ยะนา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

(054) 431-779

312 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

(054) 431-779

นางสาวพัทยา อุดมสินค้า

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ถ.พหลโยธิน คลองถนน บางเขน กรุงเทพฯ 10220

534-5268

นางสาวนพวรรณ พฤกษ์เพ็ชรไพศาล

47 ซ.ชินเขต 1/23 ถ.งามวงศ์วาน ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง กรุงเทพฯ

9540822

นางสาววรรณีย์ เล็กมณี

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม โทร.034-351882-3

(034) 351-882-3

1/1043 หมู่บ้านเกษการ1 มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร.034-281463

(034)281463

นายศรัณย์ ขจรไชยกุล

40/4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ

3503500 ต่อ ห้องแนะแนว

309 อาคารสงเคราะห์ ถ.ทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ

286-6905

นางสาวพรเพชร โคตรสิงห์

รร.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

193/16 อ. จุมพล ต.โพนพิสัย จ.หนองคาย

(042) 471-063

นายกัมปนาท บริบูรณ์

ศูนย์เยาชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กองนันทนาการ สำนักสวัสดิการสัมคม กรุงเทพมหานคร โทร. 245-4743-7

245-4743-7

25/123 หมู่ 6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

583-9242

นางสาวฐิติวรรณ ฟูตระกูล

451 ถ.ลาดพร้าว 101 วังทองหลาง กรุงเทพฯ10240 โทร. 377-2813

377-2813

นางสาวน้องนุช เพียรดี

รร.บ้านห้วยตลาด ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

116 ม.7 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 โทร. 056-729634

056-729634

นางสุเกยูร ชัยยุทธ

โรงพยาบาลศรีธัญญา ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 525-2333-5 ต่อ 1746

525-2333-5 ต่อ 1746

454/2 ม.3 ซ.รามอินทรา 5 ถ.รามอินทรา ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร. 552-4293

552-4293

นางสาวณัฐณิชา สัปหล่อ

บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด 283 อาคารสีบุญเรือง 1

631-0231 ต่อ 1727-1734

119-201 ห้อง 46 ถ.แพร่งเกษตร 1 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

941-1920