1.ผลิตมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ที่มีความ เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาการเรียนการสอน การแนะแนว และ การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 

2.ให้บริการวิชารองแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งให้บริการ วิชาโท วิชาแกนและวิชาเลือกแก่นิสิตระดับปริญญาตรี

 

3.ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและช่วยสนับสนุนการศึกษาในสาขาจิตวิทยา การศึกษา และการแนะแนวตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

4.ให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ

 

5.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยด้านจิตใจที่เป็นภูมิปัญญาไทยในการ ดำเนินชีวิต (ศาสนาความเชื่อทัศนคติและค่านิยมเชิงสร้างสรรค์)

วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค

แผนงาน ปี 2544
แผนงาน ปี2545
แผนงาน ปี2546