Department of Educational Psychology and Guidance

บุคลากรในภาควิชา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพิมพ์ ถิระวัฒน์

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

คลิกที่ชื่อเพื่อดูรายละเอียดแต่ละท่าน


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชัน เกียรติบุตร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพิมพ์ ถิระวัฒน

 

 

พนักงานธุรการ

นาง ดาวรุ่ง อุปริรัตน

นาย สำราญ แก้วดอนร

 

พนักงานทำความสะอาด

 

นาง บุญเรือน หงษ์ทอง