อาจารย์ วรพิมพ์ ถิระวัฒน์ ( F 1008 )
 
Worapim Thirawat
 
 
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (เกษตรศาสตร์)  
ศศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (เชียงใหม่)  
 
สาขาที่สนใจ
จิตวิทยาพัฒนาการ , คอมพิวเตอร์  
 
 
ติดต่อ
E-mail address ofeduwrp@ku.ac.th

 

รายวิชาทีสอน ปี2544
ภาคต้น
ภาคปลาย
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
166212(1)
30
166212(1)
48
166212(2)
49
166212(2)
49
166212(3)
8
166212(3)
41
171111(14)
25
171111(14)
22
999211(22)
40
999211(22)
30
999211(25)
40
999211(25)
39

 

รายวิชาที่สอน ปี2545
ภาคต้น
ภาคปลาย
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
166212( 1 )
26
166212( 1 )
48
166212( 2 )
68
166212( 2 )
49
166212( 3 )
0
166212( 3 )
41
171111 ( 14 )
13
171111(14)
0
999211( 22 )
40
999211( 28 )
40
999211( 25 )
40
999211( 30 )
40

 

ภาพกิจกรรม

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ , การสร้างโฮมเพจและการค้นข้อมูล

 

Developmental Psychology forTeacher

บรรยากาศการเรียน วิชาจิตวิทยาพัฒนาการสำหรับครู

   

 

นำเสนอ...วิเคราะห์ ....วิจารณ์.....Action
อธิบาย....บรรยาย....อ้าว ! ผิด.....เสร็จแล้วดีใจจัง

 

 

ร่วมงานวันปีใหม่ของมหาวิทยาลัย

 

 

ร่วมงานประชุมวิชาการ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546
 

ชมภาพการสอนที่วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล