ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
สถานที่ตั้งและที่ติดต่อของภาควิชา อยู่ที่ ตึก2ชั้นที่3คณะศึกษาศาสตร์

ประกอบด้วย ห้อง2 - 305 , 2 - 306 และห้อง 3 -401 , 3 - 402