งานวิจัยที่ได้รับรางวัล


ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.อาภา จันทรสกุล รศ.นภาพร ปรีชามารถและ ผศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล

เรื่อง การสร้างแบบวัดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550

งานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชา

ชื่อผู้วิจัย
ชื่องานวิจัย
ปีพ.ศ.
รศ.ดร.อาภา จันทรสกุล

การสร้างแบบวัดการตัดสินใจเชิงจริยธรรมสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

2550

ผศ.อัญชัน เกียรติบุตร
ผศ.วรพิมพ์ ถิระวัฒน์

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว

2549-50

การพัฒนากิจกรรมช่วยในการค้นหาอัตลักษณ์ทางการศึกษาและอาชีพของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์

2549-50
รศ.ดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด "Success For Life" ในประเทศไทย
2549
รศ.ดร.อาภา จันทรสกุล
ผศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
การสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาโยนิโสมนสิการสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
2548
รศ.ดร.อาภา จันทรสกุล
ผศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
การสร้างแบบวัดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
2548

ผศ.อัญชัน เกียรติบุตร
ผศ.วรพิมพ์ ถิระวัฒน์
อ. เบญจมาศ กาญจนวิโรจน์

การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ในภูมิปัญญาไทย
2548
รศ.นภาพร ปรีชามารถ

การศึกษาความรู้ความสามารถในการให้บริการแนะแนวคุณธรรมและบุคลิกภาพ
ของนิสิตฝึกงานตามความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์และนิสิตฝึกงาน

2548
รศ.นภาพร ปรีชามารถ การติดตามผลมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
2548