ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลต่างๆ

วันที่ 16 มกราคม 2550 นายปฐมเกียติ และนาง นิตยา ไชยาคำ ศิษย์เก่าได้นำรางวัลชนะเลิศ
การประกวดผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม รวม 2 รางวัลในงานวันครู ปี 2550
ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
มาเยี่ยมคารวะอาจารย์ที่ภาควิชาฯ