ผศ.ดร. รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ ( F4135 )

Assist. Prof. Dr. Rungsang Arunpairojana

 

 
วุฒิการศึกษา
Ph.D. in Educational Psychology University of Queensland
M.Ed ( Studies Ed. Psychology ) University of Queensland
B.Ed. ( Studies Ed. Psychology ) University of Queensland
ค.บ. ( สังคมศึกษา ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     
สาขาที่สนใจ
Educational Social Psychology  
  Ecological Psychology  
     
E-mail
fedursa@ku.ac.th

 

รายวิชาทีสอน ปี2544
ภาคต้น
ภาคปลาย
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
166211 ( 4 )
37
166321
52
166521
10
166323
28
166523
6
166523
5

 

 

รายวิชาทีสอน ปี2545
ภาคต้น
ภาคปลาย
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
166211 ( 4 )
48
166321
50
166521
14
166323
26
166523
3
166523
8
167433
13
-
-