ผศ. นภาพร ปรีชามารถ ( F4049 )

Assist. Pro. Napaporn Prechamart

 
วุฒิการศึกษา ค.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.บ. (เกียรตินิยม) สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจ การแนะแนว
การปรับพฤติกรรม
     
ติดต่อ fedunap@ku.ac.th

 

รายวิชาทีสอน ปี2544
ภาคต้น
ภาคปลาย
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
33
16
28
36
9
33
9
166595
12

 

รายวิชาทีสอน ปี2545
ภาคต้น
ภาคปลาย
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
รหัสวิชา
จำนวนนิสิต
45
43
21
14
9
25
12
166595
6