วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

      1. ผลิตมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านจิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาการแนะแนว  และจิตวิทยาการปรึกษา

      2. ให้บริการรายวิชาต่าง ๆ แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  และให้บริการรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูบังคับ กลุ่มวิชาชีพครูเลือก และวิชาเลือกเสรี แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต รวมทั้งวิชาเลือกเสรีสำหรับนิสิตปริญญาตรีหลักสูตรอื่น ๆ

      3. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย และช่วยสนับสนุนการศึกษาในสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

      4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ

      5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยด้านจิตใจที่เป็นภูมิปัญญาไทยในการดำเนินชีวิต (ศาสนา ความเชื่อ  เจตคติ และค่านิยมเชิงสร้างสรรค์)

 

กลุ่มวิชาของภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

      1. กลุ่มวิชาจิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology )

      2. กลุ่มวิชาจิตวิทยาการแนะแนว  (Guidance Psychology)

      3. กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  (Counseling Psychology)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

       1. อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาในวิชาจิตวิทยา การแนะแนว / การให้คำปรึกษา และวิชาที่เกี่ยวข้อง

       2. อาจารย์แนะแนวในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       3. บุคลากรทางการศึกษาที่ดูรับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนว การให้คำปรึกษาในทุกระดับการศึกษา

       4. บุคลากรทางด้านแนะแนวอาชีพ