เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

1. นายวชิรวัฒน์ น้อยบัวทิพย์ (โกโก้)

    เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

    โทร. 02-942-8780-1, 02-942-8677 ต่อ 101 หรือ หมายเลขภายใน 1847 ต่อ 101

    โทรสาร 02-561-4889, 02-940-53912. นางสาวยุพิน วงษ์อุบล (พี่เต่า) 

   เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการหลักสูตรศิปลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคพิเศษ

   โทร. 02-942-8780-1, 02-942-8677 ต่อ 102 หรือ หมายเลขภายใน 1847 ต่อ 102

    โทรสาร 02-561-4889, 02-940-5391