ติดต่อเรา

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว อาคาร 2 ชั้น 3

          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

          50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

โทร. 02-942-8780-1, 02-942-8677 ต่อ 101, 102 หรือ หมายเลขภายใน 1847 ต่องานธุรการ  101, 102

โทรสาร 02-561-4889, 02-940-5391

 


Contact Information:

 

Address: The Department of Educational Psychology, Building 2, 3rd Floor

               Faculty of Education, Kasetsart University, Bangkaen Campus

               50 Ngamwongwan Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok, 10900

 

Phone: 66-2-942-8780, 66-2-942-8781, 66-2-942-8677 Ext.101, 102 (Admin.)

Fax: 66-2-561-4889, 66-2-940-5391