หลักสูตรแผน ข

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

หลักสูตรแผน ข

        จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

   โครงสร้างหลักสูตร แผน ข

                           ก. วิชาเอก                             ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

                                  - สัมมนา                                       2 หน่วยกิต

                                  - วิชาเอกบังคับ                                17 หน่วยกิต

                                  - วิชาเอกเลือก                  ไม่น้อยกว่า  11 หน่วยกิต

                           ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                 6 หน่วยกิต

              รายวิชา

                           ก. วิชาเอก                                 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

                                 - สัมมนา                                        2 หน่วยกิต

        01166597 สัมมนา  (Seminar)                                                     

                   - วิชาเอกบังคับ                                       17  หน่วยกิต

       01153531  สถิติวิจัยทางการศึกษา  (Statistics in Educational Research)                         

       01166521  จิตวิทยาการเรียนการสอน  (Psychology of Learning and Teaching)                                                    

       01166571  พุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษา (Buddhist Psychology for Education)                                                           

       01166591  ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์  (Research Methodology in Behavioral Science) 

       01166594   การฝึกงาน  (Practicum)                      

        01166541   ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาในสถานศึกษา  (Theories and Techniques of Counseling in Educational Setting) 

        01166531   พลวัตในการแนะแนว  (Dynamic Approach in Guidance)          

        01166536   การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อการแนะแนว  (Use of Psychological Tests for Guidance) 

 

วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต  

 หมวดวิชาจิตวิทยาการศึกษา      

        01166522   พฤติกรรมศาสตร์ทางการศึกษา   (Behavioral Science in Education)                                             

        01166524   ทฤษฎีบุคลิกภาพและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาผู้เรียน  (Theories of Personality and Motivation for Development of Learners)      

        01166526   แนวโน้มร่วมสมัยในยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้   (Contemporary Trends in Development of Learning Strategies)      

        01166527  จิตวิทยาสังคมทางการศึกษา   (Social Psychology in Education)                                                             

        01166598  ปัญหาพิเศษ   (Special Problems)                                                                                                        

หมวดวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

        01166543   การปรึกษารายบุคคล  (Individual Counseling)                                 

        01166544    เทคนิคกลุ่มในการปรึกษา (Group Techniques in Counseling)                                                        

        01166546   พัฒนาการด้านอาชีพและการปรึกษาด้านอาชีพ  (Career Development and Career Counseling) 

        01166547   การปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์   (Buddhist Counseling)                       

หมวดจิตวิทยาการแนะแนว

        01166532   เครื่องมือและเทคนิคแนะแนวเชิงลึก  (Advance Guidance Tools and Techniques)         

        01166534   สุขภาพจิตและการปรับตัว  (Mental Health and  Adjustment)             

        01166535   จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  (Psychology of Children with Special Needs)     

        01166537   พัฒนาการของชีวิตและอาชีพ  (Life Career Development)                                                           

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6  หน่วยกิต     

   01166595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

 

Updated: 15 ส.ค. 2560