หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

                 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

                   โครงสร้างหลักสูตร

                                      ก. วิชาเอก                           ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

                                          -สัมมนา                                        2  หน่วยกิต

                                          -วิชาเอกบังคับ                                17  หน่วยกิต

                                          -วิชาเอกเลือก                    ไม่น้อยกว่า 5  หน่วยกิต

                                  ข. วิทยานิพนธ์                          ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

                    รายวิชา

                        ก. วิชาเอก                                          ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

                                        - สัมมนา                                                 2 หน่วยกิต

        01166597        สัมมนา  (Seminar)                                           

                  

      วิชาเอกบังคับ 17 หน่วยกิต

       01153531     สถิติวิจัยทางการศึกษา   (Statistics in Educational Research)

       01166521     จิตวิทยาการเรียนการสอน  (Psychology of Learning and Teaching)                                            

       01166571     พุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษา  (Buddhist Psychology for Education)                                                           

       01166591     ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (Research Methodology in Behavioral Science)    

       01166594     การฝึกงาน  (Practicum) 

       01166541     ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาในสถานศึกษา  (Theories and Techniques of Counseling in Educational Setting) 

       01166531     พลวัตในการแนะแนว  (Dynamic Approach in Guidance)     

       01166536     การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อการแนะแนว  (Use of Psychological Tests for Guidance)                           

 

วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต  

 หมวดวิชาจิตวิทยาการศึกษา

        01166522    พฤติกรรมศาสตร์ทางการศึกษา (Behavioral Science in Education)

        01166524    ทฤษฎีบุคลิกภาพและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาผู้เรียน  (Theories of Personality and Motivation for Development of Learners)

        01166526    แนวโน้มร่วมสมัยในยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้  (Contemporary Trends in Development of Learning Strategies)

        01166527    จิตวิทยาสังคมทางการศึกษา  (Social Psychology in Education)                                                     

        01166598    ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)                                                                                                 

หมวดวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

        01166543    ทักษะการปรึกษาเบื้องต้นและการปรึกษารายบุคคล  (ฺBasic Counseling Skills and Individual Counseling)

        01166544    การปรึกษาแบบกลุ่ม    (Group Counseling) 

        01166546     พัฒนาการด้านอาชีพและการปรึกษาด้านอาชีพ  (Career Development and Career Counseling)

        01166547     การปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์  (Buddhist Counseling)

หมวดจิตวิทยาการแนะแนว

          01166532   เครื่องมือและเทคนิคแนะแนวเชิงลึก  (Advance Guidance Tools and Techniques)                                               

          01166534   สุขภาพจิตและการปรับตัวในสถานศึกษา  (Mental Health and  Adjustment in Educational Setting)                                             

          01166536   การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา (Use of Psychology Test for Guidance)

          01166537   พัฒนาการของชีวิตและอาชีพ  (Life Career Development)                                        

ข. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า12  หน่วยกิต     

     01166599 วิทยานิพนธ์  (Thesis) 

Updated: 15 สิงหาคม 2560