คำอธิบายรายวิชา(ภาษาไทย)

คำอธิบายรายวิชา

01153531   สถิติวิจัยทางการศึกษา

          ความเกี่ยวข้องระหว่างสถิติกับการวิจัยการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยในสถานการณ์ต่างๆพรรณาสถิติอนุมานสถิติในกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มในกรณีที่มีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการแปลความหมายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิสตในทางสังคมศาสตร์

01166521   จิตวิทยาการเรียนการสอน

             แนวคิดและการประยุกต์หลักทฤษฎีทางจิตวิทยากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นทฤษฎีการเรียนรู้แรงจูงใจบุคลิกภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลอัตมโนทัศน์การวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยทางด้านจิตวิทยาการเรียนการสอน

01166522   พฤติกรรมศาสตร์ทางการศึกษา

               ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยมเทคนิคและวิธีการของการปรับพฤติกรรมผู้เรียนงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์และการปรับพฤติกรรม

01166524   ทฤษฎีบุคลิกภาพและแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

               ทฤษฎีบุคลิกภาพแรงจูงใจ  และเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพและแรงจูงใจของผู้เรียน

01166526   แนวโน้มการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

              แนวโน้มและบริบทของการศึกษาในศตวรรษที่21  ทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่21การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

01166527   จิตวิทยาสังคมทางการศึกษา

              ทฤษฎีและหลักการจิตวิทยาสังคมธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะต่างๆทางจิตวิทยาของมนุษย์ในกลุ่มสังคมพฤติกรรมของนักเรียนและกลุ่มเรียนผลกระทบของสังคมที่มีต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน

01166571   พุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษา

              สาระสำคัญของพุทธจิตวิทยาในเรื่องจิตและกรรมซึ่งเป็นที่แสดงผลของการศึกษาบทบาทและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมปัญญาและแรงจูงใจในกระบวนการพัฒนาระบบการพัฒนามนุษย์ด้วยไตรสิกขาและการนำมาใช้ทางการศึกษาและการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่

01166529   จิตวิทยาการรู้คิด

             ความเป็นมาและพัฒนาการของแนวคิดจิตวิทยาการรู้คิด  กระบวนการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และการคิดของมนุษย์  การศึกษาของจิตวิทยาการรู้คิดทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้กระบวนการคิดการคิดเชิงเหตุผลการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ 

01166531   พลวัตในการแนะแนว

               ปรัชญาหลักการวัตถุประสงค์และขอบข่ายของบริการแนะแนวรูปแบบของการจัดและการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาการใช้หลักการแนะแนวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาด้านการศึกษาอาชีพสังคมและการปรับตัวของผู้เรียน  การพัฒนาให้มีบุคลิกภาพของครูแนะแนวมีความรู้ในการศึกษารายกรณีเครื่องมือในการแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการศึกษานอกสถานที่

01166532   เครื่องมือและเทคนิคแนะแนวขั้นสูง

              การใช้เครื่องมือและเทคนิคแนะแนวเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเพื่อการแนะแนวเน้นประสบการณ์การใช้เครื่องมือและเทคนิคแนะแนวกรณีศึกษาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแนะแนว

01166534   สุขภาพจิตและการปรับตัวในสถานศึกษา

                ทฤษฎีและหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการปรับตัววิธีการที่แต่ละคนเผชิญกับปัญหาของตน  การส่งเสริมสุขภาพจิตการแก้ไขและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการปรับตัวในสถานศึกษา

01166536   การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อการแนะแนว

               ลักษณะและความจำเป็นของแบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยาศึกษาการทดสอบสติปัญญาผลสัมฤทธิ์ความถนัดความสนใจและบุคลิกภาพด้วยแบบทดสอบที่ไม่ซับซ้อน  ฝึกปฏิบัติการทดสอบการให้คะแนนการแปลผลและการเขียนรายงานผลการทดสอบการประชุมปรึกษาเพื่อรายงานผลการทดสอบและการวางแผนให้ความช่วยเหลือ

01166537   พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ

                   วิชาพื้นฐานที่ต้องเรียนก่อน: 01166531

               แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพทฤษฎีการเลือกอาชีพและทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพหลักการและวิธีการเลือกอาชีพและการวางแผนทางอาชีพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพบทบาทของครูในการส่งเสริมพัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ

01166541   ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาในสถานศึกษา

               การศึกษาเปรียบเทียบมโนคติต่างๆเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์โครงสร้างและพัฒนาการทางบุคลิกภาพธรรมชาติของความวิตกกังวลเป้าหมายของการปรึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้ให้การปรึกษาจรรยาบรรณการเป็นผู้ให้การปรึกษากระบวนการและขั้นตอนการปรึกษาเทคนิคต่างๆตามแนวคิดทฤษฎีต่างๆประโยชน์และข้อจำกัดของทฤษฎีการปรึกษาต่างๆที่ใช้ในสถานศึกษาการเลือกสรรและบูรณาการทฤษฎีการปรึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง

01166543   ทักษะการปรึกษาเบื้องต้นและการปรึกษารายบุคคล

                   วิชาพื้นฐาน: 01166541

               การฝึกทักษะพื้นฐานและเทคนิคต่างๆในการปรึกษารายกรณีการสัมภาษณ์การสร้างสัมพันธภาพการฟังและการเลือกวิธีการบำบัดที่มีประสิทธิภาพการวิเคราะห์ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้รับการปรึกษากระบวนการส่งต่อในกรณีเร่งด่วนการวางแผนกระบวนการและการบูรณาการเทคนิคที่เหมาะสมในการให้การปรึกษา

01166544   การปรึกษาแบบกลุ่ม

                   วิชาพื้นฐาน: 01166541

             ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มต่างๆองค์ประกอบของกลุ่มกระบวนการ/ขั้นตอนของกลุ่มจุดมุ่งหมายของกลุ่มข้อเด่นข้อจุดของการดำเนินการกลุ่มกลุ่มชนิดต่างๆการประเมินและการใช้เทคนิคต่างๆจรรยาบรรณในการดำเนินการกลุ่มเทคนิคการปรึกษาแบบกลุ่มเน้นการพัฒนาแนวคิดเจตคติทักษะในการนำกลุ่มฝึกทักษะการปรึกษาแบบกลุ่มและเพื่อการฝึกทักษะการเป็นผู้นำกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ

01166546   พัฒนาการอาชีพและการปรึกษาด้านอาชีพ

                   วิชาพื้นฐาน: 01166541

               ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านอาชีพกระบวนการปรึกษาที่ช่วยบุคคลและรูปแบบการวางแผนการศึกษาซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพรวมทั้งศึกษาแบบทดสอบที่ใช้ในการปรึกษาด้านอาชีพและการศึกษาสำหรับบุคคลในวัยต่างๆ

01166547   การปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์

                   วิชาพื้นฐาน : 01166541

             การให้การปรึกษาโดยใช้หลักพุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตโดยการพัฒนาผู้รับการปรึกษาตามหลักองค์รวมแบบไตรสิกขาที่มีเป้าหมายคือการพัฒนาปัญญาสมาธิและพฤติกรรม  การฝึกวิธีคิดตามแนวปัญญา (โยนิโสมนสิการ)

01166592   ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

          หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางจิตวิทยาการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัยวิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัยการกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการการวิเคราะห์การแปลผลและการวิจารณ์ผลการวิจัยการจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

01166594   การฝึกงาน

           การฝึกงานจิตวิทยาการศึกษาหรือจิตวิทยาการปรึกษาหรือจิตวิทยาการแนะแนวในสถานศึกษา

01166595   การศึกษาค้นคว้าอิสระ

            การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท  เรียบเรียงเป็นรายงานและนำเสนอในการสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายของปริญญาโทแผนข

01166596   เรื่องเฉพาะทางจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

                เรื่องเฉพาะทางจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวในระดับปริญญาโทหัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา

01166597   สัมมนา

            การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางจิตวิทยาการศึกษาการปรึกษาและการแนะแนวในระดับปริญญาโท

01166598   ปัญหาพิเศษ

               การศึกษาค้นคว้าทางจิตวิทยาการศึกษาการปรึกษาและการแนะแนวระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

01166599   วิทยานิพนธ์

                  วิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

 

Updated: 16 ส.ค. 2560