อาจารย์สนับสนุนหลักสูตร

พิมพ์

1. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์
    Ph.D., Educational Measurement and Evaluation, Statistics and Research Design, Michigan State University, USA.
    ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ การวัดและการประเมินผลการศึกษา วิธีวิจัย สถิติวิจัย


 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งแสง อรุณไพโรจน์

    Ph.D., Educational Psychology, University of Queensland, Australia
    M.Ed., Educational Psychology, University of Queensland, Australia
    ค.บ. มัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ จิตวิทยาสังคมการศึกษา จิตวิทยานิเวศน์ การแก้ปัญหาพฤติกรรม การปรับตัวทางสังคม การจัดสภาพการเรียนการสอน


 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ
    Ph.D., School Psychology, Texas Woman's University, Texas, USA.
    ค.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ค.บ. เกียรตินิยม มัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ จิตวิทยาโรงเรียน การศึกษาพิเศษ แบบทดสอบทางจิตวิทยา


 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ ไชยโส
    ค.ด. การวัดผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ค.ม. มาตรกรรมและการประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ค.บ. เกียรตินิยม มัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ การวัดและการประเมินผลการศึกษา การสร้างและ การใช้แบบสอบมาตรฐาน


 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาลย์ กุลโกวิท
    ค.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ค.บ. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    รป.บ. สุโขทัยธรรมาธิราช
    สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ กระบวนการกลุ่ม การแนะแนว การศึกษาพิเศษ จิตวิทยาโรงเรียน