หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

          ภาษาอังกฤษ  Master of Arts Program in Educational Psychology and Guidance

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

           ชื่อเต็ม   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

           ชื่อย่อ    ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

           ชื่อเต็ม   Master of Arts (Educational Psychology and Guidance)

           ชื่อย่อ    M.A. (Educational Psychology and Guidance)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

          สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

          สถานภาพของหลักสูตร

               - หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอนเดือน  มกราคม พ.ศ. 2561

               - ปรับปรุงจากหลักสูตรปี 2555 ชื่อ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว    

               - เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา  2528

               - ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา  2560

                  

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

            หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติภายในปีการศึกษา 2560

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

       1. อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาในวิชาจิตวิทยา การแนะแนว / การให้คำปรึกษา และวิชาที่เกี่ยวข้อง

       2. อาจารย์แนะแนวในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       3. บุคลากรทางการศึกษาที่ดูรับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนว การให้คำปรึกษาในทุกระดับการศึกษา

       4. บุคลากรทางด้านแนะแนวอาชีพ

Updated: 15 สิงหาคม 2560