ศูนย์บริการให้การปรึกษา (Counseling & Psychological Services)

เครียด...สับสน...ว้าวุ่นใจ...ปัญหารุมเร้า...มาหาทางออกที่ศูนย์บริการ

เรื่องของคุณจะเป็นความลับ ให้ความเป็นส่วนตัว  และปลอดภัย

        ปัจจุบัน ประเทศไทยมีนักจิตวิทยาหลากหลายสาขา อีกทั้งนักสังคมสงเคราะห์ ครูแนะแนว และผู้ที่ทำงานให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน การทำงานด้านให้การปรึกษาทางจิตวิทยาที่มุ่งเน้นการให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจแก่ประชาชนมีความสำคัญมากขึ้นในสภาวะปัจจุบัน เนื่องด้วยความเป็นสังคมเมืองและสังคมอุตสาหกรรมทำให้เกิดการแข่งขันสูง การทำงานที่ทุ่มเท และไม่สามารถรักษาสมดุลย์ชีวิต เวลาที่ให้กับครอบครัวน้อยลง แม่บ้านต้องออกไปทำงานเต็มเวลา เพื่อแข่งกับเศรษฐกิจ เพื่อป้องกันความฝืดเคืองทางการเงิน เป็นธรรมดาที่เมื่อลักษณะของชุมชน และสังคมเปลี่ยนไปจะส่งผลให้บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของคนเราปรับเปลี่ยนไปตามการใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

       บริการให้การปรึกษาฯ (Counseling Psychology) เป็นงานบริการเชิงรุก เพื่อป้องกัน..ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น หรือป้องกันไม่ให้สถานการณ์ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีก เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อจิตใจของเรา ความเครียด ความวิตกกังวลมักเกิดตามมา และกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ณ ขณะปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ และแสดงออกมาทางพฤติกรรมต่างๆ เพื่อทำให้เราสบายคลายใจ และเป็นไปได้ที่ประสบการณ์ในอดีตมักทำให้เราวิตกว่ามันอาจเกิดขึ้นได้อีก หรือแม่แต่การไม่รู้ว่าเรากำลังจะเผชิญกับอะไรกับอนาคตอันใกล้ บริการให้การปรึกษาทางจิตวิทยาช่วยบรรเทาความวิตกกังวล และเดินข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตต่างๆ เหล่านั้นไปได้

       ศูนย์บริการปรึกษาทางจิตวิทยามีความมุ่งมั่นเพื่อไปถึงเป้าหมาย คือ
         1. เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์
         2. เพื่อให้บริการ และเป็นเครือข่ายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         3. เพื่อให้บริการแก่บุคคลภายนอกทั่วไปที่ต้องการความช่วยเหลือด้านจิตใจ
         4. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้สนใจ โดยเฉพาะวิชาชีพครู และผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
         5. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับทักษะในการนำเทคนิคต่างๆไปปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และ
         6. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานในวิชาชีพการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในประเทศไทย