อาจารย์ประจำ


1. รองศาสตราจารย์ ดร. จิตตินันท์ บุญสถิรกุล (F 4260)

    D.Ed., Curriculum and Instruction: Students with Learning Disabilities, University of Central Florida, USA.
    M.Ed., Counseling and Student Services, University of North Texas, USA.
    ค.บ. การศึกษาระดับมัธยม เอกจิตวิทยาการปรึกษา และเอกการสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว พุทธศาสตร์เพื่อการปรึกษา หลักสูตรและการสอนจิตวิทยาการปรึกษาและการ    แนะแนว การแนะ แนวและการปรึกษาด้านอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ จิตวิทยาเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน

    โทร. 02-942-8780-1, 02-942-8677 ต่อ 105, ภายใน 1847 ต่อ 105
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ประวัติอาจารย์]2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกฎา นักคิ้ม (XF 267)

    ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    วท.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ การแนะแนว กลุ่มสัมพันธ์ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนที่ปรึกษา จิตวิทยาวัยเด็กและวัยรุ่นในโรงเรียน การจัดการชั้นเรียน ความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    โทร. 02-942-8780-1, 02-942-8677 ต่อ 104, ภายใน 1847 ต่อ 104
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ประวัติอาจารย์]3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ (F 1073)

    ปร.ด. บริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
    วท.ม. ประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
    ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    กศ.บ. การแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
    สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ ภาวะผู้นำ การพัฒนาบุคลิกภาพ จิตวิทยาการศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่ม พฤติกรรมศาสตร์

    โทร. 02-942-8780-1, 02-942-8677 ต่อ 106, ภายใน 1847 ต่อ 106
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  
4. อาจารย์ ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา (F 6001) - หัวหน้าภาควิชาฯ

    Ph.D., Educational Psychology, Counseling and Student  Personnel Psychology, University of Minnesota, MN, USA.
    M.A., Educational Psychology, Counseling Psychology and Counselor Education, University of Colorado at Denver, CO, USA.
    ค.บ. การศึกษาระดับมัธยม เอกจิตวิทยาการปรึกษา และเอกการสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ การปรึกษารายบุคคล (วัยรุ่น และผู้ใหญ่) กระบวนการกลุ่มในการปรึกษาทางจิตวิทยา การปรึกษาวัยรุ่น; สัมพันธภาพ การเรียน พฤติกรรมก้าวร้าว จิตวิทยาพัฒนาการ Trauma therapy การปรึกษาด้านอาชีพสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

    โทร. 02-942-8780-1, 02-942-8677 ต่อ 103, 109, ภายใน 1847 ต่อ 103, 109
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ประวัติอาจารย์]


5. อาจารย์ ดร.วรางคณา โสมะนันทน์

    ปร.ด. จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
    ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ  การให้การปรึกษารายกลุ่มและรายบุคคลจิตวิทยาแนวพุทธ การปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่มตามแนวพุทธศาสตร์ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ กระบวนการพัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขา การพัฒนาทักษะการปรึกษาสำหรับครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

    โทร. 02-942-8780-1, 02-942-8677 ต่อ 108, ภายใน 1847 ต่อ 108
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ประวัติอาจารย์]6. อาจารย์ ดร.ปวีณา ยอดสิน

    ปร.ด. วิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินฑรวิโรฒ 
    ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ศศ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
    สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ จิตวิทยาการศึกษา การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการชั้นเรียน การแก้ไขปัญหา/การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การแนะแนวในสถานศึกษา

    โทร. 02-942-8780-1, 02-942-8677 ต่อ 110, ภายใน 1847 ต่อ 110
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ประวัติอาจารย์]


7.  (กำลังเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)