อาจารย์พิเศษ

1. รองศาสตราจารย์ เกื้อกูล ทาสิทธิ์
    ค.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ค.บ. เกียรตินิยม มัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ การแนะแนว


 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณี ชูทัย
    Ed.D., Psychology, Counseling and Guidance
    ค.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ค.บ. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ จิตวิทยาการเรียนการสอน อัตตมโนทัศน์ แรงจูงใจ การพัฒนาบุคลิกภาพ