หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

พิมพ์

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          วิทยาเขตบางเขน คณะศึกษาศาสตร์

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

 

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร

          รหัสหลักสูตร     25550021102319

          ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

ภาษาอังกฤษ     Master of Education Program in Special Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม            ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ)

ชื่อย่อ             ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ)

ชื่อเต็ม            Master of Education (Special Education)

ชื่อย่อ             M.Ed. (Special Education)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

- แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

- แผน ข ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2

                      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

                             ก. วิชาเอก                                               ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 

-    สัมมนา

2 หน่วยกิต

-    วิชาเอกบังคับ                               

16 หน่วยกิต

-    วิชาเอกเลือก                                 ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

                             ข. วิทยานิพนธ์                                          ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 

รายวิชา

 

                             ก. วิชาเอก                                               ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 

-    สัมมนา                                                        2 หน่วยกิต

 

            01168597          สัมมนา

1,1

   

-    วิชาเอกบังคับ                                              16 หน่วยกิต

 

01168511          การศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

   3(3-0-6)

                                                            (The Education for Students with Special Needs)

 

                        01168521          การจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียน

   3(2-2-5)

                                                (Classroom Behavior Management)

 

                        01168551          การประเมินทางจิตวิทยาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

   3(2-2-5)

(Psychological Assessment for Children with Special Needs)

 

                        01168552          การประเมินการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการวางแผนการสอน

   2(2-0-4)

                                                (Assessment, Individualized Education Program Development, and Instructional Planning)

 

01168589**        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษาพิเศษ

   2(0-4-2)

(Field Experiencesin Special Education)

 

                        01168591          ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาพิเศษ

   3(3-0-6)

                                                (Research Methods in Special Education)

 

-             วิชาเอกเลือก                            ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้

 

                        01168541**        การให้คำปรึกษาครอบครัวนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

2(1-2-3)

(Family Counseling for Students with Special Needs)

 

01168581**        การสอนนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

3(3-0-6)

                                                (Teaching Students with Learning Disabilities)

 

                        01168582**        การสอนนักเรียนที่มีภาวะออทิสติกสเปกตรัม

3(3-0-6)

                                                (Teaching Students with Autism Spectrum Disorder)

 

                        01168583**        การสอนนักเรียนที่มีภาวะผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม

2(2-0-4)

                                                (Teaching Students with Emotional and Behavioral Disorders)

 

                        01168584**        การสอนภาษาและการสื่อสารนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

2(2-0-4)

                                                (Teaching Language and Communication to Students                                                 with Special Needs)

 

                        01168585          การสอนคณิตศาสตร์นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

2(2-0-4)

                                                (Teaching Mathematics to Students with Special Needs)

 

                        01168586          การสอนทักษะทางสังคมนักเรียนที่มีความต้องการ           จำเป็นพิเศษ

2(2-0-4)

                                                (Teaching Social Skills to Students with Special Needs)

 

                        01168587          การสอนทักษะการคิดให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

2(2-0-4)

                                                (Teaching Thinking Skills to Students with Special Needs)

 

                       01168592**         การวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาพิเศษ

3(1-4-4)

(Classroom Research in Special Education)

 

                             ข. วิทยานิพนธ์                                          ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 

            01168599          วิทยานิพนธ์

1-12

   

แผน ข

                      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

                             ก. วิชาเอก                                               ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 

-    สัมมนา

2 หน่วยกิต

-    วิชาเอกบังคับ                               

16 หน่วยกิต

-    วิชาเอกเลือก                                 ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต

                             ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                           6   หน่วยกิต

 

รายวิชา

 

                             ก. วิชาเอก                                               ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต

-    สัมมนา                                                        2   หน่วยกิต

 

            01168597          สัมมนา

1,1

   

-วิชาเอกบังคับ                                               16 หน่วยกิต

 

01168511          การศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

3(3-0-6)

                                                            (The Education for Students with Special Needs)

 

                        01168521          การจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียน

3(2-2-5)

                                                (Classroom Behavior Management)

 

                        01168551          การประเมินทางจิตวิทยาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

3(2-2-5)

(Psychological Assessment for Children with Special Needs)

 

                        01168552          การประเมินการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการวางแผนการสอน

2(2-0-4)

                                                (Assessment, Individualized Education Program Development, and Instructional Planning)

 

01168589**        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษาพิเศษ

2(0-4-2)

(Field Experiencesin Special Education)

 

                        01168591          ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาพิเศษ

3(3-0-6)

                                                (Research Methods in Special Education)

 

-    วิชาเอกเลือก                                 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้

 

                        01168541**        การให้คำปรึกษาครอบครัวนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

2(1-2-3)

(Family Counseling for Students with Special Needs)

 

01168581**        การสอนนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

3(3-0-6)

                                                (Teaching Students with Learning Disabilities)

 

                        01168582**        การสอนนักเรียนที่มีภาวะออทิสติกสเปกตรัม

3(3-0-6)

                                                (Teaching Students with Autism Spectrum Disorder)

 

                        01168583**        การสอนนักเรียนที่มีภาวะผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม

2(2-0-4)

                                                (Teaching Students with Emotional and Behavioral Disorders)

 

                        01168584**        การสอนภาษาและการสื่อสารนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

2(2-0-4)

                                                (Teaching Language and Communication to Students                                                 with Special Needs)

 

                        01168585          การสอนคณิตศาสตร์นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

2(2-0-4)

                                                (Teaching Mathematics to Students with Special Needs)

 

                        01168586          การสอนทักษะทางสังคมนักเรียนที่มีความต้องการ           จำเป็นพิเศษ

2(2-0-4)

                                                (Teaching Social Skills to Students with Special Needs)

 

                        01168587          การสอนทักษะการคิดให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

2(2-0-4)

                                                (Teaching Thinking Skills to Students with Special Needs)

 

                       01168592**       การวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาพิเศษ

3(1-4-4)

(Classroom Research in Special Education)

 

                             ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                              6   หน่วยกิต

 

            01168595          การศึกษาค้นคว้าอิสระ

3,3

                                               (Independent Study)