หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          วิทยาเขตบางเขน คณะศึกษาศาสตร์

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

 

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร

          รหัสหลักสูตร     25550021102319

          ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

ภาษาอังกฤษ     Master of Education Program in Special Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม            ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ)

ชื่อย่อ             ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ)

ชื่อเต็ม            Master of Education (Special Education)

ชื่อย่อ             M.Ed. (Special Education)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

- แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

- แผน ข ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2

                      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

                             ก. วิชาเอก                                               ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 

-    สัมมนา

2 หน่วยกิต

-    วิชาเอกบังคับ                               

16 หน่วยกิต

-    วิชาเอกเลือก                                 ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

                             ข. วิทยานิพนธ์                                          ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 

รายวิชา

 

                             ก. วิชาเอก                                               ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 

-    สัมมนา                                                        2 หน่วยกิต

 

            01168597          สัมมนา

1,1

   

-    วิชาเอกบังคับ                                              16 หน่วยกิต

 

01168511          การศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

   3(3-0-6)

                                                            (The Education for Students with Special Needs)

 

                        01168521          การจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียน

   3(2-2-5)

                                                (Classroom Behavior Management)

 

                        01168551          การประเมินทางจิตวิทยาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

   3(2-2-5)

(Psychological Assessment for Children with Special Needs)

 

                        01168552          การประเมินการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการวางแผนการสอน

   2(2-0-4)

                                                (Assessment, Individualized Education Program Development, and Instructional Planning)

 

01168589**        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษาพิเศษ

   2(0-4-2)

(Field Experiencesin Special Education)

 

                        01168591          ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาพิเศษ

   3(3-0-6)

                                                (Research Methods in Special Education)

 

-             วิชาเอกเลือก                            ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้

 

                        01168541**        การให้คำปรึกษาครอบครัวนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

2(1-2-3)

(Family Counseling for Students with Special Needs)

 

01168581**        การสอนนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

3(3-0-6)

                                                (Teaching Students with Learning Disabilities)

 

                        01168582**        การสอนนักเรียนที่มีภาวะออทิสติกสเปกตรัม

3(3-0-6)

                                                (Teaching Students with Autism Spectrum Disorder)

 

                        01168583**        การสอนนักเรียนที่มีภาวะผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม

2(2-0-4)

                                                (Teaching Students with Emotional and Behavioral Disorders)

 

                        01168584**        การสอนภาษาและการสื่อสารนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

2(2-0-4)

                                                (Teaching Language and Communication to Students                                                 with Special Needs)

 

                        01168585          การสอนคณิตศาสตร์นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

2(2-0-4)

                                                (Teaching Mathematics to Students with Special Needs)

 

                        01168586          การสอนทักษะทางสังคมนักเรียนที่มีความต้องการ           จำเป็นพิเศษ

2(2-0-4)

                                                (Teaching Social Skills to Students with Special Needs)

 

                        01168587          การสอนทักษะการคิดให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

2(2-0-4)

                                                (Teaching Thinking Skills to Students with Special Needs)

 

                       01168592**         การวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาพิเศษ

3(1-4-4)

(Classroom Research in Special Education)

 

                             ข. วิทยานิพนธ์                                          ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 

            01168599          วิทยานิพนธ์

1-12

   

แผน ข

                      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

                             ก. วิชาเอก                                               ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 

-    สัมมนา

2 หน่วยกิต

-    วิชาเอกบังคับ                               

16 หน่วยกิต

-    วิชาเอกเลือก                                 ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต

                             ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                           6   หน่วยกิต

 

รายวิชา

 

                             ก. วิชาเอก                                               ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต

-    สัมมนา                                                        2   หน่วยกิต

 

            01168597          สัมมนา

1,1

   

-วิชาเอกบังคับ                                               16 หน่วยกิต

 

01168511          การศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

3(3-0-6)

                                                            (The Education for Students with Special Needs)

 

                        01168521          การจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียน

3(2-2-5)

                                                (Classroom Behavior Management)

 

                        01168551          การประเมินทางจิตวิทยาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

3(2-2-5)

(Psychological Assessment for Children with Special Needs)

 

                        01168552          การประเมินการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการวางแผนการสอน

2(2-0-4)

                                                (Assessment, Individualized Education Program Development, and Instructional Planning)

 

01168589**        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษาพิเศษ

2(0-4-2)

(Field Experiencesin Special Education)

 

                        01168591          ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาพิเศษ

3(3-0-6)

                                                (Research Methods in Special Education)

 

-    วิชาเอกเลือก                                 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้

 

                        01168541**        การให้คำปรึกษาครอบครัวนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

2(1-2-3)

(Family Counseling for Students with Special Needs)

 

01168581**        การสอนนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

3(3-0-6)

                                                (Teaching Students with Learning Disabilities)

 

                        01168582**        การสอนนักเรียนที่มีภาวะออทิสติกสเปกตรัม

3(3-0-6)

                                                (Teaching Students with Autism Spectrum Disorder)

 

                        01168583**        การสอนนักเรียนที่มีภาวะผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม

2(2-0-4)

                                                (Teaching Students with Emotional and Behavioral Disorders)

 

                        01168584**        การสอนภาษาและการสื่อสารนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

2(2-0-4)

                                                (Teaching Language and Communication to Students                                                 with Special Needs)

 

                        01168585          การสอนคณิตศาสตร์นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

2(2-0-4)

                                                (Teaching Mathematics to Students with Special Needs)

 

                        01168586          การสอนทักษะทางสังคมนักเรียนที่มีความต้องการ           จำเป็นพิเศษ

2(2-0-4)

                                                (Teaching Social Skills to Students with Special Needs)

 

                        01168587          การสอนทักษะการคิดให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

2(2-0-4)

                                                (Teaching Thinking Skills to Students with Special Needs)

 

                       01168592**       การวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาพิเศษ

3(1-4-4)

(Classroom Research in Special Education)

 

                             ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                              6   หน่วยกิต

 

            01168595          การศึกษาค้นคว้าอิสระ

3,3

                                               (Independent Study)

 

คำอธิบายรายวิชา(ภาษาอังกฤษ)

Course description

01166521       Psychology of Learning and Teaching                                       2(2-0-4)

          Concepts and application of psychological theories. Learning and teaching process, with emphasis on theories of learning, motivation, personality, individual differences, and self-concept. Analysis and synthesis of research on the psychology of teaching.

01166522       Behavioral Science in Education                                    2(2-0-4)

Learning theory of behaviorism, cognitive learning theory. Techniques and methods of modification learner behavior.  A research on the behavioral sciences, and behavioral modification

01166524       Theories of Personality Motivation for Development of Learners   2(2-0-4)

Theories of personality, motivation, and techniques for development of personality and motivation of learners.

01166526       Trends of  Learning Development in 21st Century   2(2-0-4)

Trends and context of education in the 21st century. Important Learning skills in 21st century. Application of learning theory to the learners develop skills for learning in the 21st century.

01166527       Social Psychology in Education                                      2(2-0-4)

Theories and principles of social psychology, nature and changes in human psychological aspects in social groups, students’ behavior and study group, social impacts on classroom learning and teaching.

01166528       Buddhist Psychology for Education                      2(1-2-3)

          Essentials of Buddhist Psychology concerning mind and karma which are the spheres of the manifestation of education, roles and necessity of environment, wisdom, and motivation in human development, the system of human development consisting in the three-fold training (Trisikkha), its application in education, and off-campus practice.

01166529       Cognitive Psychology                                          2(2-0-4)

The history and development of cognitive psychology. The function of the brain associated with perception and the human thinking. The study of cognitive psychology. Psychological theories associated with perception. Process of thinking, logical thinking, problem solving and creativity thinking.

01166531       Dynamic Approach in Guidance                                     3(3-0-6)

          Philosophy, principles, purposes and scope of guidance service, model of organization and administration of guidance service in educational setting, application of guidance principles on development promotion, prevention and treatment of the problems in personal, educational, vocational, and social aspects of the students, developing guidance characteristics, case study, guidance tools, students supporting system, and field trip.

01166532       Advance Guidance Tools and Techniques                                 2(2-0-4)

          Using guidance tools and techniques to gather and analyze individual data or group data for guidance, emphasizing hand on guidance tools and techniques, case study. And utilizing technology for guidance.

01166534       Mental Health and Adjustment in Educational Setting                 2(2-0-4)

Theories and principles of psychology concerning health and adjustment, regular students and students with special needs, methods that individual has confronted with problem, mental health promotion,  treatment and prevention of mental health problems, adjustment in educational setting.

01166536       Use of Psychological Tests for Guidance                         2(1-2-3)

Characteristics and needs of standardized psychological tests, intensive introduction to the non-complicated intelligence, achievement, aptitude, interest, and personality tests, supervised practice in test administration, scoring, interpretation, and report writing of test results, case conference for reporting test results, and planning intervention.

01166537       Life Career Development                                              2(2-0-4)

          Concept of life career development, theories of vocational choice and theories of vocational development, principle and methods of career decision and career planning, factors influencing on vocational choice, the process of life career development promotion, and teacher’s role in life career development promotion.

01166541       Theories and Techniques of Counseling                       2(2-0-4)

Comparative study of conceptual frameworks about human nature, structure and development of personality, nature of anxiety, therapeutic goals, roles and functions of counselor, ethics in counseling profession, counseling process and stages, counseling techniques following theories, Pros and cons between theories in educational settings, selection, and integration of counseling theories which are suitable to oneself.

01166543       Basic Counseling Skills and Individual Counseling   3(2-2-5)

          Practice of basic individual counseling skills and techniques, clinical interviewing technique, rapport building, listening and selecting effective interventions, analysis and appraisal of counselee’s problems and needs, individuals with crisis and referral, and planning and integrating effective techniques in counseling sessions.

01166544       Group Counseling                                              2(1-2-3)

To understand different groups, parts of group, group process and stages, group purposes, strengths and weaknesses in group process, different kinds of groups, assessment and techniques in group counseling, ethical issues in group counseling, and use of techniques, emphasis on concepts, attitude and skill development in conducting a group, and practice how to conduct group counseling and to perform skills as an effective group leader.

01166546       Career Development and Career Counseling                                        2(2-0-4)

Career development theories, process in counseling to help persons and education planning models which are important factors that influence in career decision making. Including, study career assessments which are using in career and educational counseling for person in various ages.

01166547       Buddhist Counseling                                           2(1-2-3)

Implementation Buddhist principles for counseling; preventing and solving mental health problems by using holistic approach of  threefold learning which its aims to develop counselee wisdom, concentration and behaviors; practicing systematic thinking (Yonisomanasikara).

01166592       Research Methodology in Behavioral Science                             2(2-0-4)

Research principles and methods in psychology, problem analysis for research topic identification, data collecting for research planning, identification of samples and techniques, research analysis, result explanation and discussion, report writing, presentation, and preparation for journal publication.

01166594       Practicum                                                                   3(0-6-3)

Practicum in educational psychology or counseling psychology or guidance psychology in educational setting.

01166595       Independent Study                                                                3,3

Independent study on interesting topic at the master’s degree level, compile into a report and present in the final oral examination.

01166596       Selected Topics in Educational Psychology and Guidance     1-3

Selected topics in educational psychology and guidance at the master’s degree level. Topics are subject to change each semester.

01166597       Seminar                                                                               1

Presentation and discussion on current interesting topics in educational psychology, counseling and guidance at a master’s degree level.

01166598       Special Problems                                                                   1-3

Study and research in educational psychology, counseling and guidance at a master’s degree level and compile into a written report.

01166599       Thesis                                                              1-12

          Research at the master’s degree level and compile into a thesis.

01153531       Statistics in Educational Research                  3(3-0-6)

Relationship between statistics and research. Selections of  appropriate statistics in various research situations, descriptive statistics, inferential statistics in the case of comparing population mean with criteria; comparing between variables; data interpretation from computer printout that obtained by using statistical package for social sciences.

 

Updated: August 16, 2017

หลักสูตรแผน ข ภาษาอังกฤษ

Plan ข

        Total number of credits: not less than 36 credits

                    Structure of the curriculum

                                      ก. Major Course work     Not less than 30 credits

                                          -Seminar                                        2 credits

                                          -Core courses                                17 credits

                                           -Selective courses       Not less than 11 credits

                                      ข. Independent Study       Not less than 6 credits

 

                   Courses

                        ก. Major course work                    Not less than 30 credits

                                 - Seminar                                                 2 credits

        01166597        Seminar                                           

      Core courses 19 credits

       01153531     Statistics in Educational Research

       01166521     Psychology of Learning and Teaching      

       01166571     Buddhist Psychology for Education       

       01166591     Research Methodology in Behavioral Science  

       01166594     Practicum

       01166541     Theories and Techniques of Counseling in Educational Setting

       01166531     Dynamic Approach in Guidance

       01166536     Use of Psychological Tests for Guidance

 

      Selective courses – not less than 11 credits

Course work in Educational Psychology

        01166522    Behavioral Science in Education

        01166524    Theories of Personality and Motivation for Development of Learners

        01166526    Contemporary Trends in Development of Learning Strategies

        01166527    Social Psychology in Education      

        01166598    Special Problems

Course work in Counseling Psychology

        01166543    Individual Counseling

        01166544    Group Techniques in Counseling

        01166546     Career Development and Career Counseling

        01166547     Buddhist Counseling

Course work in Educational Guidance

        01166532    Advance Guidance Tools and Techniques        

        01166534   Mental Health and  Adjustment     

        01166535   Psychology of Children with Special Needs 

        01166537   Life Career Development 

 

             ข. Independent Study – 6 credits     

 

   01166595  Independent Study

คำอธิบายรายวิชา(ภาษาไทย)

คำอธิบายรายวิชา

01153531   สถิติวิจัยทางการศึกษา

          ความเกี่ยวข้องระหว่างสถิติกับการวิจัยการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยในสถานการณ์ต่างๆพรรณาสถิติอนุมานสถิติในกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มในกรณีที่มีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการแปลความหมายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิสตในทางสังคมศาสตร์

01166521   จิตวิทยาการเรียนการสอน

             แนวคิดและการประยุกต์หลักทฤษฎีทางจิตวิทยากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นทฤษฎีการเรียนรู้แรงจูงใจบุคลิกภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลอัตมโนทัศน์การวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยทางด้านจิตวิทยาการเรียนการสอน

01166522   พฤติกรรมศาสตร์ทางการศึกษา

               ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยมเทคนิคและวิธีการของการปรับพฤติกรรมผู้เรียนงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์และการปรับพฤติกรรม

01166524   ทฤษฎีบุคลิกภาพและแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

               ทฤษฎีบุคลิกภาพแรงจูงใจ  และเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพและแรงจูงใจของผู้เรียน

01166526   แนวโน้มการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

              แนวโน้มและบริบทของการศึกษาในศตวรรษที่21  ทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่21การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

01166527   จิตวิทยาสังคมทางการศึกษา

              ทฤษฎีและหลักการจิตวิทยาสังคมธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะต่างๆทางจิตวิทยาของมนุษย์ในกลุ่มสังคมพฤติกรรมของนักเรียนและกลุ่มเรียนผลกระทบของสังคมที่มีต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน

01166571   พุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษา

              สาระสำคัญของพุทธจิตวิทยาในเรื่องจิตและกรรมซึ่งเป็นที่แสดงผลของการศึกษาบทบาทและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมปัญญาและแรงจูงใจในกระบวนการพัฒนาระบบการพัฒนามนุษย์ด้วยไตรสิกขาและการนำมาใช้ทางการศึกษาและการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่

01166529   จิตวิทยาการรู้คิด

             ความเป็นมาและพัฒนาการของแนวคิดจิตวิทยาการรู้คิด  กระบวนการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และการคิดของมนุษย์  การศึกษาของจิตวิทยาการรู้คิดทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้กระบวนการคิดการคิดเชิงเหตุผลการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ 

01166531   พลวัตในการแนะแนว

               ปรัชญาหลักการวัตถุประสงค์และขอบข่ายของบริการแนะแนวรูปแบบของการจัดและการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาการใช้หลักการแนะแนวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาด้านการศึกษาอาชีพสังคมและการปรับตัวของผู้เรียน  การพัฒนาให้มีบุคลิกภาพของครูแนะแนวมีความรู้ในการศึกษารายกรณีเครื่องมือในการแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการศึกษานอกสถานที่

01166532   เครื่องมือและเทคนิคแนะแนวขั้นสูง

              การใช้เครื่องมือและเทคนิคแนะแนวเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเพื่อการแนะแนวเน้นประสบการณ์การใช้เครื่องมือและเทคนิคแนะแนวกรณีศึกษาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแนะแนว

01166534   สุขภาพจิตและการปรับตัวในสถานศึกษา

                ทฤษฎีและหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการปรับตัววิธีการที่แต่ละคนเผชิญกับปัญหาของตน  การส่งเสริมสุขภาพจิตการแก้ไขและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการปรับตัวในสถานศึกษา

01166536   การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อการแนะแนว

               ลักษณะและความจำเป็นของแบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยาศึกษาการทดสอบสติปัญญาผลสัมฤทธิ์ความถนัดความสนใจและบุคลิกภาพด้วยแบบทดสอบที่ไม่ซับซ้อน  ฝึกปฏิบัติการทดสอบการให้คะแนนการแปลผลและการเขียนรายงานผลการทดสอบการประชุมปรึกษาเพื่อรายงานผลการทดสอบและการวางแผนให้ความช่วยเหลือ

01166537   พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ

                   วิชาพื้นฐานที่ต้องเรียนก่อน: 01166531

               แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพทฤษฎีการเลือกอาชีพและทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพหลักการและวิธีการเลือกอาชีพและการวางแผนทางอาชีพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพบทบาทของครูในการส่งเสริมพัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ

01166541   ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาในสถานศึกษา

               การศึกษาเปรียบเทียบมโนคติต่างๆเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์โครงสร้างและพัฒนาการทางบุคลิกภาพธรรมชาติของความวิตกกังวลเป้าหมายของการปรึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้ให้การปรึกษาจรรยาบรรณการเป็นผู้ให้การปรึกษากระบวนการและขั้นตอนการปรึกษาเทคนิคต่างๆตามแนวคิดทฤษฎีต่างๆประโยชน์และข้อจำกัดของทฤษฎีการปรึกษาต่างๆที่ใช้ในสถานศึกษาการเลือกสรรและบูรณาการทฤษฎีการปรึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง

01166543   ทักษะการปรึกษาเบื้องต้นและการปรึกษารายบุคคล

                   วิชาพื้นฐาน: 01166541

               การฝึกทักษะพื้นฐานและเทคนิคต่างๆในการปรึกษารายกรณีการสัมภาษณ์การสร้างสัมพันธภาพการฟังและการเลือกวิธีการบำบัดที่มีประสิทธิภาพการวิเคราะห์ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้รับการปรึกษากระบวนการส่งต่อในกรณีเร่งด่วนการวางแผนกระบวนการและการบูรณาการเทคนิคที่เหมาะสมในการให้การปรึกษา

01166544   การปรึกษาแบบกลุ่ม

                   วิชาพื้นฐาน: 01166541

             ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มต่างๆองค์ประกอบของกลุ่มกระบวนการ/ขั้นตอนของกลุ่มจุดมุ่งหมายของกลุ่มข้อเด่นข้อจุดของการดำเนินการกลุ่มกลุ่มชนิดต่างๆการประเมินและการใช้เทคนิคต่างๆจรรยาบรรณในการดำเนินการกลุ่มเทคนิคการปรึกษาแบบกลุ่มเน้นการพัฒนาแนวคิดเจตคติทักษะในการนำกลุ่มฝึกทักษะการปรึกษาแบบกลุ่มและเพื่อการฝึกทักษะการเป็นผู้นำกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ

01166546   พัฒนาการอาชีพและการปรึกษาด้านอาชีพ

                   วิชาพื้นฐาน: 01166541

               ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านอาชีพกระบวนการปรึกษาที่ช่วยบุคคลและรูปแบบการวางแผนการศึกษาซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพรวมทั้งศึกษาแบบทดสอบที่ใช้ในการปรึกษาด้านอาชีพและการศึกษาสำหรับบุคคลในวัยต่างๆ

01166547   การปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์

                   วิชาพื้นฐาน : 01166541

             การให้การปรึกษาโดยใช้หลักพุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตโดยการพัฒนาผู้รับการปรึกษาตามหลักองค์รวมแบบไตรสิกขาที่มีเป้าหมายคือการพัฒนาปัญญาสมาธิและพฤติกรรม  การฝึกวิธีคิดตามแนวปัญญา (โยนิโสมนสิการ)

01166592   ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

          หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางจิตวิทยาการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัยวิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัยการกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการการวิเคราะห์การแปลผลและการวิจารณ์ผลการวิจัยการจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

01166594   การฝึกงาน

           การฝึกงานจิตวิทยาการศึกษาหรือจิตวิทยาการปรึกษาหรือจิตวิทยาการแนะแนวในสถานศึกษา

01166595   การศึกษาค้นคว้าอิสระ

            การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท  เรียบเรียงเป็นรายงานและนำเสนอในการสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายของปริญญาโทแผนข

01166596   เรื่องเฉพาะทางจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

                เรื่องเฉพาะทางจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวในระดับปริญญาโทหัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา

01166597   สัมมนา

            การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางจิตวิทยาการศึกษาการปรึกษาและการแนะแนวในระดับปริญญาโท

01166598   ปัญหาพิเศษ

               การศึกษาค้นคว้าทางจิตวิทยาการศึกษาการปรึกษาและการแนะแนวระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

01166599   วิทยานิพนธ์

                  วิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

 

Updated: 16 ส.ค. 2560

หลักสูตรแผน ก ภาษาอังกฤษ

Program Curriculum

Plan ก Type ก 2

                Total number of credits: Not less than 36 credits

                   Structure of the curriculum

                                      ก. Major Course work     Not less than 24 credits

                                          -Seminar                                        2 credits

                                          -Core courses                                17 credits

                                           -Selective courses      Not less than 5  credits

                                      ข. Thesis                       Not less than 12 credits

 

                   Courses

                        ก. Major course work                    Not less than 24 credits

                                 - Seminar                                                 2 credits

        01166597        Seminar                                           

                  

      Core courses 17 credits

       01153531     Statistics in Educational Research

       01166521     Psychology of Learning and Teaching      

       01166571     Buddhist Psychology for Education       

       01166591     Research Methodology in Behavioral Science  

       01166594     Practicum

       01166541     Theories and Techniques of Counseling in Educational Setting

       01166531     Dynamic Approach in Guidance

       01166536     Use of Psychological Tests for Guidance

 

      Selective courses – not less than 5 credits 

Course work in Educational Psychology

        01166522    Behavioral Science in Education

        01166524    Theories of Personality and Motivation for Development of Learners

        01166526    Contemporary Trends in Development of Learning Strategies

        01166527    Social Psychology in Education      

        01166598    Special Problems

Course work in Counseling Psychology

        01166543    Individual Counseling

        01166544    Group Techniques in Counseling

        01166546     Career Development and Career Counseling

        01166547     Buddhist Counseling

Course work in Educational Guidance

         01168532    Advance Guidance Tools and Techniques        

         01168534   Mental Health and  Adjustment     

         01168535   Psychology of Children with Special Needs 

         01168537   Life Career Development 

 

             ข. Thesis – not less than 12 credits     

     01166599  Thesis