คณาจารย์ของภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

คณาจารย์ของภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

 อาจารย์ประจำ

     รองศาสตราจารย์ ดร. จิตตินันท์ บุญสถิรกุล (หัวหน้าภาควิชาฯ)
     D.Ed., Curriculum and Instruction: Students with Learning Disabilities, University of Central          Florida, USA.
     M.Ed., Counseling and Student Services, University of North Texas, USA.

     ค.บ. การศึกษาระดับมัธยม เอกจิตวิทยาการปรึกษา และเอกการสอนภาษาอังกฤษ
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว พุทธศาสตร์เพื่อการปรึกษา
     หลักสูตรและการสอนจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว การแนะแนวและการปรึกษาด้านอาชีพ
     การพัฒนาบุคลิกภาพ จิตวิทยาเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน
     โทร. 02-942-8780, 8781, 8677 ต่อ 103, 105
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ (รองหัวหน้าภาควิชาฯ)
     ปร.ด. บริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
     วท.ม. ประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
     ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     กศ.บ. การแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
     สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ ภาวะผู้นำ การพัฒนาบุคลิกภาพ จิตวิทยาการศึกษา
     ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่ม พฤติกรรมศาสตร์
     โทร. 02-942-8780, 8781, 8677 ต่อ 106
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งแสง  อรุณไพโรจน์

     Ph.D., Educational Psychology, University of Queensland, Australia
     M.Ed., Educational Psychology, University of Queensland, Australia
     B.Ed., Educational Psychology, University of Queensland, Australia
     ค.บ. มัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ จิตวิทยาสังคมการศึกษา จิตวิทยานิเวศน์
     การแก้ปัญหาพฤติกรรม การปรับตัวทางสังคม การจัดสภาพการเรียนการสอน
     โทร. 02-942-8780, 8781, 8677 ต่อ 107
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     รองศาสตราจารย์ กรกฎา นักคิ้ม
     ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     วท.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ การแนะแนว กลุ่มสัมพันธ์ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     เพื่อนที่ปรึกษา จิตวิทยาวัยเด็กและวัยรุ่นในโรงเรียน การจัดการชั้นเรียน
     ความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     โทร. 02-942-8780, 8781, 8677 ต่อ 104
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     อาจารย์ ดร. มฤษฎ์ แก้วจินดา
     Ph.D., Educational Psychology, Counseling Student and Personnel Psychology,
     University of Minnesota, USA.
     M.A., Educational Psychology, Counseling Psychology and Counselor Education,
     University of Colorado at Denver, USA.
     ค.บ. การศึกษาระดับมัธยม เอกจิตวิทยาการปรึกษา และเอกการสอนภาษาอังกฤษ
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ การปรึกษารายบุคคล (วัยรุ่น และผู้ใหญ่)
     กระบวนการกลุ่มในการปรึกษาทางจิตวิทยา การปรึกษาวัยรุ่น; สัมพันธภาพ การเรียน
     พฤติกรรมก้าวร้าว จิตวิทยาพัฒนาการ Trauma therapy การปรึกษาด้านอาชีพสำหรับระดับอุดมศึกษา
     โทร. 02-942-8780, 8781, 8677 ต่อ 109
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โสมะนันทน์
     ปร.ด. จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

     ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ศษบ.  ศึกษาศาสตร์ เอกการแนะแนว  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ จิตวิทยาแนวพุทธ การปรึกษารายบุคคล
     และรายกลุ่มตามแนวพุทธศาสตร์
     วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ กระบวนการพัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขา
     โทร. 02-942-8780, 8781, 8677 ต่อ 110
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา อ่อนใจเอื้อ
     ปร.ด. วิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา)
     มหาวิทยาลัยศรีนครินฑรวิโรฒ
     ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     ศศ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

     สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ จิตวิทยาการศึกษา การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
     การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการชั้นเรียน การแก้ไขปัญหา/การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
     การแนะแนวในสถานศึกษา
     โทร. 02-942-8780, 8781, 8677 ต่อ 110
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.